دکتر ریحانه زناری یزدی

عضو انجمن لیزری ایران
عضو انجمن لیزر درمانی ایران و اروپا
عضو مجمع بین المللی کاربردهای لیزر در پزشکی